شهرداري بيدخت در نظر دارد انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومي و رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضاي

سبز كل معابر محدوده قانوني را از طريق مناقصه يكساله به پيمانكار مجرب و ذيصلاح بخش خصوصي، بصورت حجمي و از محل منابع داخلي، با شرايط زير واگذار نمايد.

1-مبلغ برآوردي پايه ماهيانه 895.000.000 ريال مي باشد

 2-ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر 3 ماهه شركت در مناقصه به مبلغ 1.000.000.000 ريال يا فيش واريزي به حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداري

3-به پيشنهادات مبهم و مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش سپرده به مبلغ 1.000.000.000ريال و فاقد برگه هاي تأييد صلاحيت و همچنين پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر به دبيرخانه شهرداري واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار مي­باشد.  

4-مهلت دريافت اسناد لغايت پايان وقت اداري 99/5/14 مي باشد.

5-متقاضيان بايستي پيشنهادات خود را در دو پاكت سر بسته و لاك و مهر شده الف و ب را حداكثر تا پايان وقت اداري 15/5/99 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.

6-زمان بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي ساعت 13:30 مورخ 99/5/16 در محل دفتر شهردار خواهد بود.

7-كليه هزينه هاي  آگهي و اسناد مناقصه، به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-متقاضيان مي بايست جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.

9-سپرده نفرات اول تا سوم  به ترتيب اولويت چنانچه برنده اول ظرف مدت قانوني كه در مناقصه حاضر به عقد قرارداد نگردند، به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.