فرارسیدن 17مردادماه سالروز شهادت خبرنگارعزیزمحمود صارمی وروزخبرنگار راخدمت طلایه داران عرصه خبرکه بحق چشم بینا وزبان گویای مردم هستند،بخصوص‌ اصحاب رسانه شهرستان گنابادتبریک عرض میکنم. 

بطورقطع خبرنگاران با بهره مندی هنرمندانه ازابزارنرم می‌توانند درهموارسازی مسیرسخت ودشوارمدیریت شهری وانعکاس صحیح کاستیها،مشکلات و پیشنهادات شهروندان وهمراه کردن افکارعمومی درراستای اهداف مسئولین شهری ودرنتیجه رسیدن به شهری پایدار،پویا وایمن نقش اصلی واساسی راایفا نمایند.

اینجانب ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار ازطرف مجموعه شهرداری بیدخت وقدردانی ازتلاشهای خبرنگاران محترم رسانه های مختلف شهرستان بابت انعکاس تلاشهای خادمین سلامت دراین شرایط کرونایی وپرداختن به مشکلات ونظرات شهروندان بیدختی وتوجه وارتباط خوب وصحیح باشهرداری بیدخت، توفیق همگی را از خداوند متعال درراستای وظایف رسانه ای مسئلت دارم.

محمدمیربیدختی شهرداربیدخت