تعويض پايه چراغهاي پاركي كمپ گردشگري امام رضا (ع)

در راستاي زيبا سازي و نوسازي وضعيت روشنايي كمپ گردشگري امام رضا (ع) شهرداري مبادرت به تعويض پايه چراغهاي پاركي كمپ گردشگري  نموده است. در فاز اول تعداد32 پايه چراغ با لامپ LED و طرح جديد نصب گرديد.