قابل توجه کلیه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهرهای گناباد-کاخک-بیدخت-بجستان و یونسی

با توجه به ابلاغ وزارت راه و شهرسازی متقاضیان‌ می‌بایست جهت تکمیل و قطعی نمودن ثبت نام خود حداکثر تا تاریخ ۶ شهریور ماه(شهر بجستان ادارات راه و شهرسازی و(شهرهای گناباد-کاخک-بیدخت ویونسی ادارات بنیاد مسکن مراجعه نمایند. افرادی که به هر دلیل فرم ج (عدم سابقه آماری)آنان‌در سامانه قرمز می باشد و شخص متقاضی نسبت به آن اعتراض دارد با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و تصاویر آنان به اداره راه و شهرسازی گناباد و بجستان مراجعه نمایند. متقاضیان‌محترم می‌بایست مبلغ ۴۰ میلیون تومان را حداکثر تا تاریخ ۱۰ شهریور به حسابی که توسط بانک مسکن و بنام شخص متقاضی افتتاح گردیده است اقدام نمایند(مهلت مذکور قابل تمدید نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت از سامانه حذف می‌گردد)

اداره راه و شهرسازی شهرستان گناباد و بجستان