اجراي مرحله دوم آسفالت معابر بافت قديم شهر

پيرو توافقنامه في مابين اداره كل راه و شهرسازي استان و شهرداري بيدخت ، از محل قيرهاي تحويلي شركت باز آفريني شهري ايران مرحله دوم عمليات آسفالت برخي معابر بافت قديم توسط شهرداري اجرا گرديد.

در اين مرحله كه بيش از 750 تن آسفالت توليدي كارخانه آسفالت شهرداري در سطح 6000 متر مربع از معابر بافت تاريخي توسط ماشين آلات شهرداري حمل و پخش گرديد.

مرحله اول آسفالت معابر بافت تاريخي در خرداد ماه امسال اجرا گرديده بود.