قابل توجه مالكين محترم محدوده بين كمربندي و خيابان شهيد حسيني(امامت سابق) تا خيابان گلزار شهدا

            پيرو آگهي مرحله اول مورخ 99/5/22، شهرداري بيدخت در نظر دارد به استناد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك، نسبت به اجرايي نمودن و آماده سازي طرح تفصيلي شهر بيدخت در اراضي محدوده كمربندي و خيابان گلزار شهدا و خيابان شهيد حسيني (برابر كروكي ذيل) اقدام نمايد. لذا از تمامي مالكين احتمالي، درخواست مي شود ظرف مدت 15 روز از انتشار اين آگهي (حداكثر 99/7/30)، با در دست داشتن مدارك مالكيت قابل استناد، جهت ادامه مراحل اجرايي به شهرداري بيدخت مراجعه نمايند.

بديهي است در صورت عدم شناسايي و مراجعه مالكين، شهرداري برابر لايحه قانوني نحوه ي خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، اقدام خواهد نمود.

شهرداري بيدخت