به مناسبت هفتم مهر ماه ؛شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهربه همراه جمعي از كاركنان شهرداري  ضمن بازديد از ساختمان و تجهيزات آتش

نشاني در جمع پرسنل آتش نشاني حضور يافتند . در اين ديدار گزارشي از اقدامات اخيري كه توسط شهرداري در راستاي به سازي و نوسازي ساختمان و خريد تجهيزات جديد صورت گرفته ارائه گرديد.اهم اقدامات اخير در واحد آتش نشاني شامل تعويض درب هاي قديمي و نصب درب برقي ، تعمير خودر و تجهيزات منصوبه ، خريد تجهيزات جديد مثل دستگاه تنفسي ، جعبه ابزار جهت كاميون آتش نشاني و.....

در پايان اين ديدار به مناسبت تجديد ميثاق با آرمان هاي شهدا شركت كنندگان در مراسم ، به مزار شهداي گمنام بيدخت حضور يافتند.