مصاحبه آقای شهردار با ماهناماه فرهنگی اجتماعی گناباد 20