عملیات جمع آوری موزائیک های فرسوده بلوار امام خمینی آغاز گردید،این پروژه با هدف تسهیل در عبور و مرور پیاده و طبق ضوابط مناسب سازی جهت معلولین انجام می گردد.