جمعه16/خرداد/1399

به استناد بند 5 مصوبه شماره 63 شوراي محترم اسلامي شهر بيدخت اين شهرداري در نظر دارد جهت تاًمين اعتبار پروژه هاي عمراني خود نسبت به فروش

3 باب مغازه تجاري به شرح ذيل واقع در ضلع جنوبي حاشيه جاده آسيايي اقدام نمايد.
1-    مغازه شماره 1به مساحت 22/4 متر مربع به مبلغ پايه 490/000/000 ريال
2-    مغازه شماره 2 به مساحت 22/4 متر مربع به مبلغ پايه 510/000/000ريال
3-مغازه شماره 3 به مساحت 22/4 متر مربع به مبلغ پايه 530/000/000 ريال
شرايط عمومي :
1-    واريز مبلغ 40/000/000 ريال بابت هر مغازه به حساب شماره 3100003490002 نزد بانك ملي بابت سپرده شركت در مزايده
2-    مبلغ پيشنهادي از مبلغ پايه نمي تواند كمتر باشد. ارائه پيشنهاد كمتر از مبلغ پايه يا مشروط يا مبهم يا فاقد فيش سپرده غير قابل بررسي و باطل خواهد بود.
3-    متقاضيان مي توانند از تاريخ 97/11/4 لغايت پايان وقت اداري مورخ 97/11/15  پيشنهادات خود را مكتوب به همراه فيش واريزي در پاكت در بسته تحويل حراست شهرداري نمايند.
4- چنانچه پس از ابلاغ برندگان ظرف مدت يك هفته نسبت به انجام امور قرارداد و واريز مبلغ اقدام ننمايند سپرده برنده اول ضبط و با نفرات دوم و سوم به همين ترتيب مكاتبه خواهد شد.
4-    هزينه كارشناس رسمي و آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود.    
5-    استفاده كننده از واحد تجاري، موظف به دريافت پروانه صنفي، پرداخت عوارضات و ارائه گواهي سوء پيشينه مي باشد.
6-    متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر به امور مالي شهرداري يا سايت شهرداري به آدرس www.Baydokht.ir مراجعه يا با شماره تلفن 57332250 داخلي 5 تماس حاصل فرمائيد.

مير بيدختي
شهردار بيدخت