پنج شنبه03/مهر/1399

   اين شهرداري در نظر دارد تعدادي از مغازه هاي خود را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد:

1-       مغازه پارك امت ماهيانه 1/500/000 ريال

2-       مغازه هاي حاشيه جاده سنتو، هر كدام ماهيانه 2/500/000ريال

3-       مغازه هاي شهرك امام علي هر كدام ماهيانه 1/5000/000ريال

4-       مغازه هاي بازار روز هر كدام ماهيانه 1/500/000 ريال

5-       تابلو تبليغاتي حاشيه جاده ماهيانه 7/000/000 ريال

6-       محوطه آتش نشاني قديم ماهيانه 3/000/000 ريال

متقاضيان مي توانند درخواست خود را تا پايان وقت اداري 98/2/22 به همراه فيش سپرده شركت در مزايده، به امور مالي شهرداري تحويل نمايند.

-       واريز مبلغ 2/000/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به حساب 3100003490002 سپرده پيمانكاران شهرداري نزد بانك ملي بيدخت(بابت مغازه ها) و مبلغ 8/000/000 ريال بابت تابلو

-       حداقل قيمت پيشنهادي بايد بيشتر از قيمت پايه باشد و بالاترين پيشنهاد، برنده مزايده در هر مورد از 6 رديف فوق خواهد بود.

-       برنده مزايده حق واگذاري به غير را ندارد.

-       كليه هزينه هاي آب و برق و گازو ... و تعميرات جزئي و خسارت احتمالي بر عهده مستأجر مي باشد.

-       اشخاصي كه مشمول ممنوعيت در معاملات مي باشند، حق شركت در مزايده را ندارند.

-       پيشنهادات رسيده در مورخ 98/2/23 بررسي و به برندگان مزايده ابلاغ خواهد شد.

-       برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام كميسيون، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                             محمد مير بيدختي

                                                                                                                                                                                                            شهردار بيدخت

فايل آگهي مزايده