پنج شنبه03/مهر/1399

آگهي تجديد مزايده اجاره هتل و تالار پذيرايي كوثر شهرداري بيدخت

   شهرداري بيدخت به استناد بند 2 مصوبه مورخه 97/10/24  شوراي شهر، در نظر دارد 2 دانگ هتل و تالار پذيرايي و رستوران خود واقع در بلوار كوثر را به صورت اجاره و با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري از طريق مزايده كتبي واگذار نمايد.

شرايط مزايده:

مدت اجاره به مدت يكسال شمسي از تاريخ واگذاري مي باشد.

  • قيمت پايه پيشنهادي ساليانه مبلغ 1.500.000.000 ريال مي باشد.
  • واريز مبلغ 100.000.000 ريال به حساب 3100003490002 سپرده پيمانكاران شهرداري نزد بانك ملي بيدخت(بابت سپرده شركت در مزايده
  • متقاضيان مي توانند از تاريخ 98/05/31 لغايت پايان وقت اداري 98/06/17پيشنهادات خود را به همراه اصل فيش واريزي به حساب سپرده، تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
  • ضمناً 4 دانگ هتل و تالار پذيرايي و رستوران در اختيار بخش خصوصي خواهد بود و شهرداري هيچ گونه تعهدي بابت چگونگي بهره برداري مجموعه نخواهد داشت.
  • هزينه نشر آگهي و هزينه نظريه كارشناس دادگستري به عهده برنده مزايده مي باشد.
  • سپرده نفرات اول تا سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد، به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
  • كميسيون در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر در آگهي مزايده، رسيده باشد و يا مشروط و مبهم و يا مخدوش و فاقد فيش سپرده باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • ارائه وثيقه ملكي يا ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ ريالي تأسيسات و تجهيزات تحويلي و اجاره بها، در زمان عقد قرارداد الزامي است.
  • قابل ذكر است مه مديريت اداري مجتمع با آقايان اميني و علي اكبري و نظارت شهرداري و مديريت مالي با شهرداري است كه شهرداري در زمان عقد قرارداد اجاره مسئوليت هاي فوق را به برنده تفويض خواهد نمود.

                                                                                                                                                          

شهردار بيدخت