دوشنبه27/فروردين/1403

در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل‌یکی از جراید کثیرالانتشارتهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه‌های محلی به شرح و شرایط زیرمنتشر می‌گردد:
1 - نوع و میزان کالا با کار. مدت انجام کار - محل تحویل. مهلت قبول پیشنهادات.
محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
2 - دادن سپرده‌ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسنادخزانه یا ضمانت‌نامه بانکی.
3 - ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقادقرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4 - ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.
5 - ذکر این که شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
‌تبصره - مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از 10 روز و درخارجه از 60 روز نباید کمتر باشد.(ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/4/12)لینک سایت: www.karkiashahr.com