یکشنبه30/ارديبهشت/1403

وظایف رئیس شورا به شرح زیر است

 1- مسوولیت امور اداری و مالی شورا.

2ـ اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات‌.

3- دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد.

4- دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای شورا

5- ابلاغ و نظارت‌بر پیگیری مصوبات شورا

6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به

مسوولان اجرایی‌، نهادهاو سازمانهای دولتی در صورت درخواست آنها

7- امضای احکام مسؤول و اعضای دبیرخانه و سایر کارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی

شورا.8- ارسال نسخه ای از بودجه مصوب و هزینه شورا در پایان هر سال مالی به

شوراهای اسلامی شهرستان واستان مربوط و نیز انتشار آن جهت اطلاع عموم

9- ابلاغ کتبی موارداعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده

است به عنوانتذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر

ابلاغی آن در جلسه شورا .

10ـ امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا.

11ـ اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه‌.(ماده 6 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384/1/24