دوشنبه05/اسفند/1398

طي توافق بعمل آمده شهرداري با اداره آموزش و پرورش گنابادديوار در مسير تعريض