یکشنبه17/فروردين/1399

هفتادمين جلسه شوراي اسلامي شهربيدخت با حضور جناب آقاي دكتر بنايي نماينده محترم شهرستان در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد.

در اين جلسه كه شهردار بيدخت آقاي مهندس مير بيدختي نيز حضور داشتند، مشكلات و درخواست هاي حوزه شهر بيدخت از ناحيه رياست و اعضاي شوراي شهر به نمايندمحترم منعكس گرديد. شهردار بيدخت نيز به مشكلات فعلي شهرداري اشاره و ابراز نمود: با توجه به حذف سهم شهرداري ها از عوارض فرآورده هاي نفتي در قانون بوجه سال 1397 كشور كليه شهرداري هاي كوچك وكم درآمد با مشكلات مالي روبه رو هستند و حقوق پرسنل نيز با تأخير چند ماهه پرداخت مي شود و نمايندگان محترم مجلس بايستي جدي تر به اين موضوع ورود كرده تا حداقل در آخرسال با توجه به تصويب برگشت اين عوارض مبالغي به شهرداري ها پرداخت شود.

همچنين در خصوص مشكلات مسكن مهر ، روشنايي معابر ،جابجائي تير هاي برق در مسير تعريض ، احيايي بافت تاريخي ،جاده شوراب - بيمرغ، مجتمع دامداري و گلخانه مطالبي از ناحيه شهردار مطرح گرديد. آقاي دكتر بنايي نيز در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از روند تصويب برگشت عوارض فرآورده هاي نفتي به شهرداري ها در خصوص ساير درخواست هاي مطرح شده ضمن ارائه توضيحاتي قول مساعدت وپيگيري دادند.

در پايان مقرر شد در اولين فرصت رياست شورا و شهردار با هماهنگي دفتر نماينده محترم جهت پيگيري برخي امور و دستورات اخذ شده قبلي به تهران عزيمت نمايند.

 

[widgetkit id="104" name="جلسه دكتر بنائي شورا97"]