دوشنبه11/فروردين/1399

طوفاني كه با سرعت 30 متر بر ثانيه معادل 110 كيلومتر در ساعت چهار شنبه شب با كاهش ديد افقي كمتر از 50 موجب قطع درختان چند اصله درخت

وخسارت به تجهيزات شهري و پارك ها و گلخانه وهمچين قطع برق قسمتي از شهر گرديد.

[widgetkit id="109" name="طوفان"]