پنج شنبه16/مرداد/1399

همشهريان گرامي به اطلاع ميرساندهر گونه ساخت و ساز در حريم شهر بدون اخذ مجوز از شهرداري ممنوع بوده و منجر به صدور حكم تخريب مي گردد، لذا

قبل از هرگونه (اقدام به خريد ملك و ساخت و ساز با مراجعه به شهرداري از وجود يا امكان صدور پروانه اطمينان حاصل فرمائيد).