دوشنبه05/اسفند/1398

اين شهرداري در نظر دارد تعدادي از مغازه هاي خود را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد:

1-  مغازه پارك امت ماهيانه 1.000.000 ريال

2-  مغازه هاي حاشيه جاده سنتو، هر كدام ماهيانه 1.300.000 ريال

3-  نانوائي خ. امام خميني ماهيانه1.550.000 ريال

4-  مغازه هاي شهرك امام علي هر كدام ماهيانه 1.200.000 ريال

5-  مغازه هاي بازار روز هر كدام ماهيانه 1.150.000ريال

6-  تابلو تبليغاتي حاشيه جاده ماهيانه 7.000.000 ريال

متقاضيان مي توانند درخواست خود را تا پايان وقت اداري 98/2/2 به همراه فيش سپرده شركت در مزايده، به امور مالي شهرداري تحويل نمايند.

-       واريز مبلغ 1.200.000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به حساب 3100003490002 سپرده پيمانكاران شهرداري نزد بانك ملي بيدخت(بابت مغازه ها) و مبلغ 8.000.000 ريال بابت تابلو

-       حداقل قيمت پيشنهادي بايد بيشتر از قيمت پايه باشد و بالاترين پيشنهاد، برنده مزايده در هر مورد از 6 رديف فوق خواهد بود.

-       برنده مزايده حق واگذاري به غير را ندارد.

-       كليه هزينه هاي آب و برق و گازو ... و تعميرات جزئي و خسارت احتمالي بر عهده مستأجر مي باشد.

-       اشخاصي كه مشمول ممنوعيت در معاملات مي باشند، حق شركت در مزايده را ندارند.

-       پيشنهادات رسيده در مورخ 98/2/3 بررسي و به برندگان مزايده ابلاغ خواهد شد.

-       برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام كميسيون، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.