یکشنبه17/فروردين/1399

تعرفه عوارض سال 99 شهرداري پس از طي مراحل قانوني ، تصويب نهايي قرار گرفته و در سال 1399 ملاك عمل خواهد بود.

 دفترچه تعرفه عوارضات سال1399