سه شنبه06/مهر/1400

آگهي مناقصه(نوبت دوم)

اين شهرداري در نظر دارد انجام امور خدمات شهر و فضاي سبز و خدمات عمومي خود را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي ذيصلاح و مجرب واگذار نمايد، لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 95/06/20 لغايت 95/06/31جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به شهرداري مراجعه نمايند.

 

*************************************************************************************************

شهرداري بيدخت در نظر دارد كليه عمليات رفت  و روب و جمع آوري زباله سطح شهر و نگهداري فضاي سبز كل معابر محدوده قانوني را از طريق واگذاري به پيمانكار مجرب و ذيصلاح بخش خصوصي، بصورت حجمي واگذار نمايد.

مشخصات مورد مناقصه:

 • مساحت كل فضاي سبز 13/5 هكتار
 • مساحت كل معابر شهر: حدود 210000 مترمربع و 15000 مترطول
 • مساحت كل حوزه خدمات شهري بالغ بر 2200000 مترمربع
 • جمعيت شهر بيدخت 5700 نفر و حدود 2000 خانوار

شرايط مناقصه:

 • گل و گياه و درختان مورد نياز از طريق گلخانه شهرداري تأمين خواهد گرديد.
 • تأمين كليه هزينه هاي موضوع قرارداد شامل تأمين و خريد جارو و وسايل رفت و روب و وسايل مصرفي و
  شوينده هاي بهداشتي جهت سرويسهاي بهداشتي سطح شهر و بيمه جامع مسئوليت مدني و تأمين ماشين حمل زباله و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • كليه كسورات قانوني قرارداد به عهده پيمانكار (برنده مناقصه) خواهد بود.
 • هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • قرارداد براي يكسال شمسي و مبلغ مقطوع و فاقد هر گونه تعديل و اضافه بها خواهد بود.
 • تأمين آب مورد نياز با شهرداري مي باشد.
 • پيمانكار مي بايست شخصاً تمام وقت ناظر بر انجام كار بوده و در محل دفتر حضور داشته باشد.
 • متقاضيان مي بايست مدارك تأييد صلاحيت اداره كار را به همراه برگ پيشنهاد قيمت تحويل نمايند.

تبصره: متقاضياني كه مدارك و مجوزات لازم را ارايه ننمايند، پيشنهادشان رد خواهد گرديد.

 • رعايت اصول ايمني و بهداشتي، به عهده پيمانكار مي باشد.
 • انجام معاينات پزشكي كارگران، به عهده پيمانكار خواهد بود.
 • با توجه به اينكه اكثر خدمات موضوع قرارداد جزو كارهاي سخت و طاقت فرسا مي باشد؛ لذا پيمانكار به هيچ عنوان حق استفاده از نيروهاي معلول و يا تحت پوشش نهادهاي خاص را ندارد.
 • قرارداد اوليه سه ماهه خواهد بود و چنانچه شهرداري از عملكرد پيمانكار در سه ماهه اول رضايت داشته باشد، قرارداد يكساله خواهد بود ولي چنانچه پيمانكار در طول قرارداد به تعهدات خود عمل ننمايد، براساس اخطار كارفرما، در مرحله اول 20% قرارداد ماه به عنوان خسارت كسر و چنانچه در مرحله دوم اخطار كتبي به پيمانكار بابت عدم رعايت تعهدات ارسال گردد، 40% مبلغ قرارداد ماه بابت خسارت كسر و در صورت تكرار در مرحله سوم، با توجه به اينكه خدمات موضوع قرارداد بصورت روزمره مي باشد و به لحاظ بهداشتي و سلامت رواني و تبعات اجتماعي، چون رسيدگي به اختلافات و فسخ قرارداد از طريق مراجع قضايي زمان بر مي باشد؛ لذا شهرداري پس از اخطار كتبي سوم، علاوه بر كسر 100% قرارداد ماه از محل مطالبات پيمانكار يا ضمانت نامه هاي پيمانكار، حق فسخ قرارداد بصورت يكطرفه را دارد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراض يا پيگيري قضايي را ندارد.
 • پيمانكار اقرار مي نمايد كه از كليه قوانين كار و تأمين اجتماعي و بخشنامه هاي صادره از طرف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير قوانين مرتبط با قرارداد و آئين نامه هاي ماليات، اطلاع كامل دارد و ملزم به رعايت كليه قوانين فوق مي باشد.
 • پيمانكار مي بايست ليست دستمزد و بيمه هر ماه را قبل از پرداخت، جهت تأييد دستگاه نظارت شهرداري، به شهرداري ارائه نمايد و هر گونه پرداخت صورت وضعيت، منوط به تأييد دستگاه نظارت مي باشد.
 • نظارت بر عملكرد پيمانكار به عهده واحدهاي خدمات شهر، امور اداري و امور مالي شهرداري مي باشد.
 • پيمانكار بايستي توان مالي لازم جهت پرداخت حداقل سه ماه حقوق و دستمزد و ساير هزينه هاي موضوع قرارداد را داشته باشد.
 • برنده مناقصه حق واگذاري مناقصه به غير را، كلاً يا جرءً ندارد.
 • چنانچه پيمانكار در پرداخت حقوقات كارگران قصور نموده كه موجبات شكايت كارگران و صدور رأي توسط اداره كار گردد؛ شهرداري مجاز مي باشد از محل مطالبات پيمانكار، نسبت به پرداخت ديون كارگران و تسويه حساب با ايشان اقدام نمايد.
 • پيمانكار در ابتداي قرارداد ملزم به تهيه لباس طبق دستوالعمل اداره كار جهت كليه كارگران خود و رعايت اصول ايمني براي كليه كارگران مي باشد.
 • پيمانكار از تاريخ شروع قرارداد، مسؤول حفظ و نگهداري تأسيسات و تجهيزات تحويلي موضوع قرارداد مي باشد.
 • مبلغ برآوردي پايه ماهيانه 225.000.000 ريال مي باشد.
 • به پيشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش سپرده به مبلغ 150.000.000 ريال و فاقد برگه هاي تأييد صلاحيت و همچنين پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر به دبيرخانه شهراري واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار مي باشد.
 • سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده اول، مسترد نخواهد شد و چنانچه برنده اول ظرف مدت قانوني(يك هفته پس از اعلام برنده شدن) حاضر به عقد قرارداد نگردد؛ ضمانت نامه وي ضبط و با نفرات بعدي، برابر مقررات عمل خواهد شد.
 • شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات، اختيار كامل دارد.
 • متقاضيان مي بايست جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه و معرفي نامه به بانك، حضوراً به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.
 • متقاضيان بايستي پيشنهادات خود را به همراه برگ تأييد صلاحيت و ضمانت نامه بانكي يا فيش سپرده و درخواست و ...، در پاكت در بسته حداكثر تا پايان وقت اداري 95/07/01تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت دارند.
 • ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ 150000000 ريال يا فيش واريزي به حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداري الزامي است.