شنبه10/آبان/1399

مجموعه بازي كودكان پارك گلها با اجراي كف پوش و تعويض مجموعه فلزي و نصب مجموعه بازي پلي اتيلن استاندارد سازي شد.

در مجموع بابت خريد و نصب كف پوش و مجموعه بازي مبلغ 600.000.000ريال (ششصد ميليون ريال ) توسط شهرداري هزينه گرديد.