سه شنبه06/مهر/1400

با پيگيري شهرداري و برابر توافقنامه في مابين شهرداري و اداره كل راه و شهر سازي استان از محل قير هاي تحويلي شركت باز آفريني شهري ايران 12500 متر مربع  از معابر بافت قديم آسفالت مي گردد.

طبق تفاهمنامه فوق مقدار 78 تن قيرويژه بازآفريني محلات هدف در سال 98 تحويل شهرداري گرديد و متراژ 12500 متر مربع از معابر بافت تاريخي شهر منجمله خيابان غفاري آسفالت مي گردد.

بافت قديم بيدخت كه مساحت آن 33 هكتار مي باشد، داراي مطالعات مصوب و ابلاغ شده بعنوان بافت تاريخي- فرهنگي بوده كه ضوابط شهرسازي آن در سال 1390 ابلاغ گرديده است .