پنج شنبه06/آذر/1399

به استناد ماده 71 قانون شهرداری گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1399 شهرداری جهت اطلاع عموم همشهریان محترم به شرح ذیل می باشد.