یکشنبه10/اسفند/1399

تعرفه عوارض سال 1400شهرداري پس از طي مراحل قانوني ، تصويب نهايي قرار گرفته و در سال1400 ملاك عمل خواهد بود.

 دفترچه تعرفه عوارضات سال1400