سه شنبه06/مهر/1400

در طول ده سال گذشته شهر بیدخت با تغییر الگوی کشت سعی نموده با کاشت نهال های مثمر و مقاوم به خشکی با توجه به شرایط آب وهوایی منطقه

مثل عناب، سنجد، زیتون خوراکی و عدم کاشت زیتون تلخ و کاج در داخل شهر، تغییراتی در فضای سبز شهر ایجاد نماید. از شهروندان محترم درخواست میگردد ضمن حفاظت از نهال های کاشته شده در معابر با توجه به محدودیت منابع آبی درآبیاری نهال های جلوی منزل خود مشارکت داشته باشند.