سه شنبه06/مهر/1400

آغاز ساخت اولین جایگاه برداشت آب شیرین بیدخت    با توجه به جانمایی ده جایگاه برداشت آب ولوله گذاری حدود ۶ کیلومتر داخل شهر جهت انتقال آب

شیرین و اعلام آمادگی خیرین محترم بیدختی عملیات اجرایی اولین جایگاه در میدان آزادگان آغاز گردید روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بیدخت