جمعه22/تیر/1403

  آثار تاريخي  و باستاني  شهر  بيدخت

1-يخدان كوثر به مساحت  سه هكتار
2-منزل خواجه (حوصخانه) به مساحت 1000متر مربع
3- مسجد جامع بيدخت به مساحت 2000مترمربع
4- حمام قديمي كوثر به مساحت 200متر مربع
5-كاروانسراي حاجي معين به مساحت1200مترمربع
6-منزل معماري (محمدعلي جعفري)به مساحت 700مترمربع
7-منزل حاجي معين به مساحت 1200مترمربع
8-سراچه حاجي معين
9-بادگيرهاي قديمي (منزل حاج علي محمد رمضاني)
10-انبار قديمي پائين بيدخت به مساحت 1000متر مربع
11- حوض زهرا به مساحت 1000مترمربع
12-ايوان محل تهيه شيره انگور به مساحت 1000 مترمربع
13- حوضخانه باغ صالح آباد  به مساحت 1000مترمربع
14- آسياب قديمي صالح آباد به مساحت 1000 مترمربع
15-حوضخانه باغ پائين به مساحت 1000 مترمربع
16- گود باستاني (حمام قديمي) به مساحت 700 مترمربع
17-بازارچه پارك امت به مساحت 1000 مترمربع
18-بازارچه خيابان جمهوري اسلامي به مساحت 2000 مترمربع
19- محوطه تاريخي بيدخت به مساحت 10 هكتار
20-  خانقاه بيدخت به مساحت 5/2 هكتار
21- باغ منزل تابنده ( اندروني )به مساحت 3200 مترمربع
22-  منزل تابنده (بيروني )به مساحت 3500 مترمربع
23- منزل آقاي صالح عليشاه تابنده به مساحت 2000 مترمربع
24- انبار خيابان جمهوري اسلامي  به مساحت 1000 مترمربع
25- انبار دودرب بيدخت به مساحت 500 متر مربع
26-آب انبار دودرب صالح آباد
27-رباط جعفرآباد
28-سردرب غربي باغ صالح آباد
29-سردرب جنوب باغ صالح آباد
30-آب انبار حاج شيخ محمدحسن بيدختي 

*****************************************************

برخي آثار و ابنيه تاريخي شهر بيدخت:

[widgetkit id="50" name="تارخي"]