چهارشنبه08/آذر/1402

 

  نام و نام خانوادگي سمت اعضا شماره تماس
آقاي احمدعلي اصغري
رئيس شوراي اسلامي شوراي شهر
09153753151
  آقاي محمد حيدري نائيب رئيس شوراي شهر  09153770212
  آقاي مرتضي دهقان  عضو شوراي شهر 09153672169 
  آقاي حسين قاسم زاده عضو شوراي شهر 09158360720 
  آقاي حسين افكار  عضو شوراي شهر  09155335184
       
       

 گزارش درآمد هزینه 6ماه نخست سال 1399شهرداری بیدخت

 گزارش درآمد هزینه 6ماه دوم سال 1399شهرداری بیدخت

 طي توافق بعمل آمده شهرداري با اداره آموزش و پرورش گنابادديوار در مسير تعريض

با حضور آقاي مهندس بنايي در جلسه شوراي شهر و عرض تبريك به منتخبين پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر بيدخت ،اعضاي محترم شوراي شهراقدامات و مراسمات دهه محرم سال 1442 هجری قمریآگهي نتيجه انتخابات شورا اسلامي شهر بيدخت