پنج شنبه03/مهر/1399

جلسه آقای دکتر بنائی با مدیر عامل و معاون شرکت برق خراسان رضوی به اتفاق شهرداران محترم گناباد و یونسی و رئیس شورا و شهردار محترم

بیدخت در خصوص پروژه های روشنایی معابر ،مجتمع ها ،ورودی شهرها،جابجایی شبکه و تیرهای برق