جمعه16/خرداد/1399

با هماهنگي قبلي صورت گرفته رئيس،اعضاي شوراي اسلامي شهر و آقاي  شهردار  به ديدار جناب آقاي مهندس زمان زاده رئيس جديد اداره راهداري و حمل

ونقل جاده اي شهرستان رفتند، در اين ديدار ضمن تبريك انتصاب ايشان و مطرح كردن مشكلات و نظرات پيرامون مسائل  حوزه بيدخت بحث و تبدل نظر شد.