شنبه16/آذر/1398

بر اساس گزارش شركت محترم پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه از ارزيابي عملكرد جايگاه هايC.N.G منطقه در

دوره شش ماهه ، جايگاه C.N.G شهرداري بيدخت در بين 31 جايگاه رتبه دوم بسيار عالي را به خود اختصاص داد.