شنبه16/آذر/1398

دعوت به مساعدت جهت ساخت جايگاه برداشت آب شيرين  در بيدخت

دعوت به مساعدت جهت ساخت جايگاه برداشت آب شيرين  در بيدخت