سه شنبه01/بهمن/1398

باحضور مهندس مير بيدختي شهردار محترم واعضاي شوراي اسلامي شهر ووالدين گرامي دانش آموزان ، كلاس اولي ها اولين روز حضورشان  در

مدرسه گرامي داشته شد امسال تعداد 100 دانش آموز كلاس اولي در مدارس ابتدايي شهيد رفيعي ، حاج علي زارعي، شكوفه هاي تربيت و مهر فاطمي شروع سال تحصيلي خود را جشن گرفتند.