سه شنبه01/بهمن/1398

مانور زلزله در تاريخ98/7/11 توسط واحدهاي امداد ونجات وبا حضور اعضاي مديريت بحران شهرستان در منطقه كوثر بيدخت برگزار گرديد در اين

مانورشهردارونيروهاي آتش نشاني بيدخت حضور داشته وتوان وسرعت عمل خويش را به نمايش گذاشتن هدف از برگزاري آن آمادگي وهماهنگي توان نيروها وتجهيزات دستگاههاي اجرايي عضو شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان مي باشد.