دوشنبه05/اسفند/1398

با توجه به اجراي طرح سهميه بندي ناوگان بنزين سوز وتخصيص سهميه ثابت در كارت هاي هوشمند سوخت وانت بارها به تفكيك كم مصرف/

پرمصرف / تك سوز / دوگانه سوز جهت ساماندهي وانت بار شهري كليه ناوگان متقاضي فعاليت در بخش  حمل ونقل بار به منظور بهره مندي از سهميه تشويقي احتمالي بر اساس پيمايش در سامانه مركزي حمل ونقل شهري به نشاني www.utcms.ir ثبت نام وجهت در يافت مجوز فعاليت به شهرداري بيدخت مراجعه نماييد.