دوشنبه05/اسفند/1398

كسب رتبه اول (بسيار عالي)جايگاه C.N.Gشهرداري بيدخت

به استناد گزارش ارزيابي جايگاه هاي  C.N.G در دو دوره 6 ماهه بر اساس شاخص هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، در بين 32 جايگاه فعال C.N.G تحت  پوشش منطقه تربت حيدريه جايگاه C.N.G شهرداري بيدخت موفق به كسب رتبه اول (بسيار عالي ) گرديد.