دوشنبه11/فروردين/1399

    پارك شهداي گمنام بيدخت در زميني به مساحت 4000 متر مربع در حاشيه جنوبي خيابان شهيد دهقان غربي و در جنب مسجد ولي عصر (عج) احداث مي گردد.

پس از تدفين پيكرمطهر 3 تن از شهداي گمنام دفاع مقدس در اين اراضي، با توجه به اينكه كاربري آن برابر طرح تفضيلي شهر فضاي سبز بوده و جهت احداث پارك توسط مسكن و شهرسازي وقت تحويل شهرداري گرديده بود طرح ايجاد پارك و المان مرقد شهدا توسط شهرداري تهيه گرديد. اقداماتي كه تا اين مرحله در خصوص ايجاد گنبد و بارگاه شهدا انجام گرفته با اعتبارات داخلي شهرداري و كمك برخي خيرين بوده است در حال حاضر عمليات آماده سازي و كف سازي پارك توسط شهرداري آغاز گرديده است.