پنج شنبه03/مهر/1399

 اقدامات شهرداري جهت استقبال از سال نو

كاشت گل در بلوار ها و ميادين اصلي شهر

لكه گيري آسفالت سطح شهر

رنگ آميزي جداول

جمع آوري نخاله هاي بنايي سطح شهر