جمعه28/شهریور/1399

محلول پاشي و ضدعفوني شبانه معابر سطح شهر  و تاسيسات شهري با 2 اكيپ نيروي مردمي،پرسنل شهرداري و هئيت محبان الرضا از ساعت 20 الي24