سه شنبه06/مهر/1400

اين شهرداري در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر بيدخت نسبت به فروش يك قطعه زمين تجاري به مساحت 449/34 متر مربع واقع در حاشيه

ميدان شهيد نقره ( ساختمان قديم شهرداري) با شرايط ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد .لذا متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري 99/4/5 پيشنهاد قيمت خود را به همراه فيش سپرده ضمانت بانكي يا چك تضمين شده بانكي تحويل شهرداري نمايد.

الف:شرح مشخصات زمين

1- فروش كل ملك بصورت يكجا خواهد بود.

2-كار بري ملك تجاري مي باشد.

3-قابليت تفكيك و ساخت وساز بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازي خواهد بود. ( حداكثر 2 سقف)

4-نماي ساختمان بايستي الزاماً مطابق با املاك تجاري مجاور و به صورت سنتي اجرا گردد.

5- هزينه پروانه ساخت بر اساس تعرفه روز خواهد بود.

6-با توجه به اينكه ملك در مركز شهر مي باشد و جهت زيبا سازي اطراف ميدان چنانچه بنا ظرف حداكثر 1 سال تكميل گردد هزينه صدور پايانكار وصول نخواهد شد.

ب- شرايط

1-قيمت پايه ملك به ازاي هر متر مربع 17،000،000 ريال جمعاً 7.638.780.000 ريال

2-مساحت كل زمين 449/34 متر مربع مي باشد.

3-مزايده كتبي مي باشد و متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده مبلغ 400.000.000 ريال به حساب سپرده شهرداري به شماره 3100003490002 نزد بانك ملي واريز و يا ضمانت  بانكي شركت در مزايده يا چك تضمين شده بانكي در وجه شهرداري با اعتبار 2 ماهه از بانك هاي معتبر اخذ و اصل فيش واريزي يا ضمانتنامه بانكي را به همراه برگ پيشنهاد قيمت خريد در پاكت دربسته تحويل امور مالي شهرداري نمايند.

4 متقاضيان ميتواند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 57332250-051 شهرداري و يا شماره 09155331172مهندس پورحسين و 09352127139 آقاي مظلوم تماس حاصل نمايند.

5-اخرين مهلت واريز فيش سپرده و تحويل پاكت پيشنهاد ساعت 12 روز 99/4/7 خواهد بود.

6- بازگشايي پاكت پيشنهادات ساعت 14 مورخ 99/4/8 در محل دفتر شهردار خواهد بود

7-شركت كنندگان در مزايده مي توانند در جلسه بازگشايي پيشنهادات حضور داشته باشند.

8- پيشنهادات فاقد فيش سپرده با ضمانت نامه بانكي ياچك تضمين شده بانكي وپيشنهادات مبهم ، مخدوش ومشروط باطل اعلام خواهد شد

 

                                                                                                                                                                                                        محمد مير بيدختي

                                                                                                                                                                                                             شهردار بيدخت