سه شنبه06/مهر/1400

اين شهرداري در نظر دارد تعدادي از مغازه هاي خود را از طريق مزايده با شرح و شرايط ذيل به صورت اجاره يكساله واگذار نمايد:

1-مغازه پارك امت ماهيانه 1.650.000 ريال

2-مغازه هاي حاشيه جاده سنتو، هر كدام ماهيانه 3.000.000 ريال

3-مغازه هاي شهرك امام علي هر كدام ماهيانه 1.800.000 ريال

4-مغازه هاي بازار روز هر كدام ماهيانه1.800.000 ريال

5-محوطه آتش نشاني قديم 3.600.000 ريال

6-مغازه حاشيه جاده جنب مسجد نبي اكرم (سر نبش) 3.400.000 ريال

7-مغازه حاشيه جاده جنب مسجد نبي اكرم (مغازه آخر) 3.000.000 ريال

متقاضيان مي توانند درخواست خود را تا پايان وقت اداري 99/4/15 به همراه فيش سپرده شركت در مزايده، به امور مالي شهرداري تحويل نمايند.

  • واريز مبلغ 2.200.000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به حساب 3100003490002 سپرده پيمانكاران شهرداري نزد بانك ملي بيدخت
  • حداقل قيمت پيشنهادي بايد بيشتر از قيمت پايه باشد و بالاترين پيشنهاد، برنده مزايده در هر مورد از 7 رديف فوق خواهد بود.
  • برنده مزايده حق واگذاري به غير را ندارد.
  • كليه هزينه هاي آب و برق و گازو ... و تعميرات جزئي و خسارت احتمالي بر عهده مستأجر مي باشد.
  • اشخاصي كه مشمول ممنوعيت در معاملات مي باشند، حق شركت در مزايده را ندارند.
  • پيشنهادات رسيده در مورخ 99/4/16 ساعت 14 بررسي و به برندگان مزايده ابلاغ خواهد شد.
  • برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام كميسيون، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   محمد مير بيدختي                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        شهردار بيدخت