دوشنبه11/مرداد/1400

جلسه شورا وشهرداری با مسئولین آبفای شهرستان وکارشناسان استان جهت شروع پروژه انتقال آب شیرین به بیدخت.

با حضور رئيس شوراي اسلامي شهر ،شهردار ، رياست آبفاي گناباد  بيدخت و نيز كارشناسان استاني آبفا جلسه اي به منظور برنامه ريزي و هماهنگي اجراي خط انتقال آب شرب شيرين در محل شهرداري بيدخت برگزار گرديد.

بر اساس اين توافقنامه شهرداري بيدخت در خصوص صدور مجوز حفاري، نظارت، و كاركرد ماشين آلات به پيمانكار همكاري نموده و شوراي اسلامي بيدخت ساخت 12 جايگاه برداشت آب با كمك خيرين را نيز پيگيري خواهد نمود.