دوشنبه11/مرداد/1400

با دعوت شورای اسلامی شهر جناب سرهنگ قربانی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان در جلسه مورخ 99/6/17 شورای اسلامی شهر حضور یافت

، در این جلسه که با حضور تمامی اعضای شورای شهرو شهردار تشکیل شد.در خصوص مشکلات و نارضایتی شهروندان از حضور کامیونهای سطح شهر ، ساخت ساختمان جدید کلانتری و تعامل و همکاری نیروی انتظامی ، شهرداری و شورای شهر در زمینه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی و ترافیکی بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از کامیوندارانی که رعایت نموده و از پارکینگ حاشیه جاده استفاده می کنند، مقرر گردید با تأکید فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان اعمال قانون خودروهاي سنگين متخلف شدت بیشتری گیرد. لذا بر همین اساس از کلیه کامیونداران همشهری تقاضاميشود به جهت جلوگیری از ایراد خسارت به زیر ساختهای شهر و رعایت حقوق شهروندان از تردد و پارک کامیونهای در سطح شهر خودداری شود و از خدمات پارکینگ حاشیه جاده استفاده نمایند.

طبق فرمایش جناب سرهنگ قربانی کمترین مشکل و نارضایتی مردمی منعکس شده به پلیس در سطح شهرستان مربوط به بیدخت است.