شنبه13/آذر/1400

بر اساس اولويت بندي انجام شده روكش آسفالت معابر فرعي محله نوسازي شهر توسط شهرداري در حال انجام است.

محله نوسازي بيدخت بعد از زلزله سال 47 و در سال 48 احداث گرديده و حداقل در 40 سال گذشته معابر آن روكش آسفالت نگرديده است. ضمناً معابر اصلي شامل باهنر شرقي و انقلاب در سال 97 آسفالت گرديده بود.