شنبه10/آبان/1399

در راستای ایمن سازی معابر و آشکار سازی سرعت گیر های سطح شهر، رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و سرعت گیر ها انجام گرفت.