شنبه10/آبان/1399

به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر شهرونداني كه تا پايان 99/7/30 نسبت به پرداخت عوارضات متعلقه اقدام نمايند مشمول 20 درصد تخفيف

خواهند شد، لذا همشهريان محترم ميتواند از فرصت پيش آماده بهره مند گردند .