شنبه10/آبان/1399

به اطلاع آن دسته از همشهريان محترم كه از طريق مزايده يا توافق تملك از شهرداري قطعه زمين دريافت نموده و نسبت به انتقال سند مالكيت به

نام خود اقدام ننموده اند مي­رساند حداكثر تا تاريخ 24/7/1399 به امور مالي شهرداري مراجعه و در خصوص انتقال سند مالكيت به نام خود اقدام نمايند در غير اينصورت پس از تاريخ فوق الذكر و اعمال بخشنامه هاي جديد علاوه بر تحميل هزينه هاي مضاعف و طولاني شدن پروسه انتقال سند، نياز به استعلامات جديد خواهد بود. لذا از كليه همشهريان كه طي توافق يا مزايده از شهرداري زمين دريافت نموده اند درخواست مي­گردد هر چه سريعتر جهت انتقال سند به نام خود به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.

 شهرداري بيدخت