شنبه10/آبان/1399

كسب رتبه اول (بسيار عالي)جايگاه C.N.Gشهرداري بيدخت برای دومین دوره متوالی

به استناد گزارش ارزيابي جايگاه هاي  C.N.G در دوره 6 ماهه (98/9/30 الي 99/6/31)بر اساس شاخص هاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، در بين 32 جايگاه فعال C.N.G تحت  پوشش منطقه تربت حيدريه جايگاه C.N.G شهرداري بيدخت موفق به كسب رتبه اول (بسيار عالي ) گرديد.