شنبه27/دی/1399

خاكبرداري از زمين فوتبال بيدخت توسط ماشين آلات شهرداري جهت آماده سازي براي نصب چمن مصنوعي